Veiligheid,

Een uitermate belangrijke element voor uw kind en u.

In de Landelijke Raad, zeg maar de Tweede Kamer van Scouting Nederland (SN) , van 18 juni 2005 is besloten dat nieuwe kaderleden, welke niet eerder recentelijk lid zijn geweest van de vereniging, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten overleggen aan de groep. De VOG maakt nu onderdeel uit van het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. Groepen zijn verplicht zich te houden aan dit reglement.

Met deze verklaring wordt getracht te voorkomen dat personen met een minder integere bedoeling, of geregistreerd ongewenst gedrag, de begeleidingsverantwoordelijkheid krijgen binnen een scoutinggroep.

Daarnaast kent Scouting Nederland een protocol waarin beschreven staat hoe er gehandeld dient te worden in het geval een groep geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag. In dit POG (Protocol Ongewenst Gedrag) staat tot in detail beschreven wat een groep wel en ook vooral niet moet doen.

Tot slot kent SN een gedragscode welke moet voorkomen dat mogelijk ongewenst situaties zich zullen voordoen.

Natuurlijk vraagt ook de Martin Luther King groep aan nieuwe kaderleden om een VOG. De VOG en de POG zijn uitgebreid besproken binnen de groep. Middels een aantal uitdagende case studies zijn ook allerlei mogelijke situaties besproken, wat ertoe geleid heeft dat de bewustwording bij de kaderleden flink is toegenomen.

Inmiddels zijn de regels voor een VOG verscherpt en dient ieder kaderlid een VOG te overleggen. Bij verandering van functie dient deze opnieuw aangevraagd te worden.

Helaas biedt dit alles geen 100% bescherming, maar op deze manier maken we het eenieder die kwaad wil welerglastig.

 
     een wolf in schaapskleren

Heeft u hierover vragen, of wilt u hierover meer weten, dan kunt u terecht bij onze groepsbegeleider, Ruud van Meulenbroek ( ofvia 0229-231359)